เกี่ยวกับเรา
  วิธีคิดและการทำงาน
Puremind Insurance คือนายหน้าประกันวินาศภัยภัย ที่เน้นความจริงใจในการให้บริการ ซึ่งยึดหลักในการทำธุรกิจ คือการให้ความรู้ความเข้าใจทางด้านประกันภัยที่ถูกต้อง แก่ลูกค้า โดยไม่เอาผลประโยชน์ของตนเองเป็นที่ตั้ง และไม่มุ่งหวังยอดขายเป็นหลัก แต่ต้องการสร้างความมั่นคงและความน่าเชื่อถือแบบค่อยเป็นค่อยไป เพื่อการประกอบธุรกิจในระยะยาว โดยเราจะทำหน้าที่ประสานสิทธิและผลประโยชน์ ของ 3 ฝ่ายคือ ลูกค้า บริษัทประกันภัย และ ตัวเราเอง ภายใต้การให้เกียรติ ซึ่งกันและกัน โดยมีเหตุผล และมิตรภาพเป็นพื้นฐาน

  ตัวตนของเรา
Puremind Insurance  เริ่มจากการเป็นนายหน้าประกันวินาศภัย แบบบุคคลธรรมดา เลขที่ 470400373 ภายใต้ชื่อ บัณฑิต ตั้งวรเชษฐ์ ซึ่งมีประสบการณ์ในการทำงานประกันภันมากกว่า 10 ปี โดยอาศัยความรู้ความสามารถทั้งทางด้านกฎหมายและการประกันภัย ให้คำปรึกษาแก่ลูกค้าและผู้ที่สนใจ โดยคิดเสมอว่า ถ้าการประกันภัยในประเทศไทยจะพัฒนา ทั้งผู้ขายและลูกค้าต้องมีความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการประกันภัย ไม่ใช่เพียงใช้ความสัมพันธ์ ความเกรงใจหรือความสนิท ในการตัดสินใจเลือกซื้อประกันภัย เพราะหลายๆ ครั้งที่เกิดความเสียหาย สิ่งต่างๆเหล่านี้ ไม่สามารถทำให้ผู้เอาประกันเรียกร้องค่าสินไหมได้ ดังนั้นหลักในการให้ข้อมูลที่จริงใจ ตรงไปตรงมา การทำงานที่ปรึกษาการประกันภัยโดยยึดหลักการสร้างพื้นฐานธุรกิจประกันที่ดีในระยะยาว จึงเป็นที่มาของชื่อ " Puremind Insurance" ซึ่งล่าสุดเราได้ใบอนุญาติประกอบธุรกิจประกันภัยจาก คณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ( คปภ. ) และขยับฐานะขึ้นเป็น นายหน้าประกันภัยนิติบุคคล ในนาม " บริษัท เค.สตรองค์ อินชัวรันส์ โบรคเกอร์ จำกัด "  K.Strong Insurance โดยยังยึดถือปณิธานของเราอย่างมั่นคง

ประวัติการศึกษา ผู้ก่อตั้ง Website Puremindinsurance 
ปริญญาตรี คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ปริญญาตรี คณะนิติศาสตร์ ( ภาคบัณฑิต ) เกียรตินิยมอันดับ 2 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
Fujitsu Asia Pacific Scholarship Program : Intercutural Management Hawaii USA.
ANZIIF ( Australian and New Zealand Institute of Insurance and Finance ) 


 วิสัยทัศน์
K.Strong Insurance มีแนวคิดที่อยากจะทำให้ธุรกิจประกันภัยในประเทศไทย มีการพัฒนาไปในทางบวก คือ เป็นธุรกิจที่ทั้งผู้ให้บริการ และ ผู้ใช้บริการ ต่างให้ความสำคัญกับสิทธิและหน้าที่ ที่แต่ละฝ่ายพึงได้หรือพึงมี อันหมายถึงขอบเขตของความคุ้มครองตามสัญญาประกันภัยแต่ละประเภท ดังนั้นการให้ความรู้ที่ถูกต้องเกี่ยวกับการประกันภัย จึงเป็นสิ่งที่ต้องให้ความสำคัญอย่างจริงจัง เพื่อให้เกิดมาตราฐานและการพัฒนาในธุรกิจประกันภัยของประเทศในระยะยาว

  Mission “ แข่งกันในเรื่องความรู้และบริการ เพื่อสร้างรากฐานการประกันภัยในระยะยาว “

  พันธมิตรในการดำเนินธุรกิจของเรา
บริษัทประกันภัยที่เราติดต่อ จะเลือกโดยยึดหลักความมั่นคงของบริษัทประกันภัยเป็นที่ตั้ง มากกว่าบริษัทประกันที่ให้เบี้ยประกันราคาถูก เพราะจากประสบการณ์ในอดีตนั้น ความมั่นคงของบริษัทประกันภัยเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดในการทำธุรกิจนี้ ประกอบกับกฎเกณฑ์ต่างๆ ของ สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ( คปภ ) ที่ออกมานั้นภายในอนาคตอันใกล้นี้จะส่งผลกระทบต่อบริษัทประกันภัยที่ไม่มีความมั่นคงและไม่เป็นมืออาชีพในการประกอบธุรกิจ ดังนั้นความจริงใจแรกที่นายหน้าประกันภัยควรมีให้แก่ลูกค้า คือการคัดสรรบริษัทประกันภัยที่ประกอบธุรกิจอย่างมั่นคงและให้บริการอย่างมืออาชีพ ซึ่งบริษัทประกันภัยที่เราติดต่อนั้นคือ

 


บริษัทวิริยะประกันภัย

บริษัทนวกิจประกันภัย


บริษัทกรุงเทพประกันภัย 


บริษัทโตเกียวมารีนศรีเมืองประกันภัย

บริษัทศรีอยุธยาประกันภัย

บริษัทคุ้มภัยประกันภัย
 


บริษัทไทยพาณิชย์สามัคคีประกันภัย


บริษัทไทยศรีประกันภัย


บริษัทเอ็ม เอส ไอ จี ประกันภัย


บริษัทไอโออิประกันภัย
   
     


    
    
   
  

Copyright © 2011 All rights reserved. by puremindinsurance.com
Engine by MAKEWEBEASY